Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad. Deze wordt gevormd door de predikant en door ambtsdragers. Deze ambtsdragers zijn door de gemeente gekozen vrijwilligers.

Ambtsdragers worden door de predikant bevestigd in hun ambt. Een ambtstermijn bestaat uit maximaal drie keer vier jaar. De Protestantse Kerk kent verschillende ambten: ouderlingen (zij voeren het 'opzicht over de gemeente'), diakenen (verantwoordelijk voor kerkelijke armenzorg) en ouderling-kerkrentmeesters (zij dragen het beheer over financiën en goederen). De kerkenraad wordt in haar taken bijgestaan door de koster-beheerder en de bureaucoördinator. Een aantal ambtsdragers heeft een bijzondere taak, zoals de scriba (de secretaris van de kerkenraad), (vice-)voorzitter en penningmeester. Deze functies worden aangewezen door de Kerkenraad zelf.

Kerkenraad Westerkerkgemeente                                                                          westertoren200 3


 • Annemarie Almekinders, diaken, voorzitter kerkenraad
 • Rein Niesing, ouderling, scriba
 • Elena van Slogteren, ouderling kerkmuziek
 • Herman Koetsveld, predikant
 • Ben Hak, ouderling-kerkrentmeester
 • Teun Hoeve, kerkrentmeester bouwtechnische zaken
 • Peter Snoeker, ouderling-kerkrentmeester, penningmeester, afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad van de PKA
 • Harmke van de Fliert, pastoraal ouderling
 • Mariëlle Veerman-Dronkert, jeugdouderling
 • Truus Popma, diaken
 • Jan Hesseling, diaken
 • Klaas Winters, diaken

Alle leden van de kerkenraad zijn contactpersoon van één of meer vrijwilligersgroepen. Op zondagochtend kunt u hen herkennen aan de badge die zij dragen. Spreekt u ze gerust aan! U kunt ook bellen naar het secretariaat.

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Eén keer in de vier jaar maakt de kerkenraad een Beleidsplan, waarin de visie, missie en doelstellingen van de Westerkerkgemeente onder woorden worden gebracht. De Plaatselijke Regeling is te beschouwen als een huishoudelijk reglement, waarin taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen binnen de kerk zijn vastgelegd.