Pastoraat

 Het pastoraat in de Westerkerkgemeente is gericht op het ter sprake brengen van geloofs- en levensvragen. Dit gebeurt in ieder geval wanneer de predikant pastorale gesprekken voert bij de voorbereiding van de doop van een kind, de inzegening van een huwelijk en het afleggen van belijdenis. Ook besteedt het pastoraat gericht aandacht aan wie in de Westerkerkgemeente hun kind reeds hebben laten dopen, aan wie er getrouwd zijn of al belijdenis hebben gedaan. Er is in het pastoraal veel aandacht voor mensen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Westerkerk en die zich in omstandigheden bevinden, die zij als lastig of moeilijk ervaren. Dit pastoraat richt zich op troosten en bemoedigen en het (her)vinden van de eigen verhouding tot God.

DeurEr is een pastoraal team dat bestaat uit de predikant en twee pastoraal-ouderlingen. Pastorale gesprekken vinden in eerste instantie op verzoek plaats, maar predikant en pastoraal ouderlingen kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen. De pastorale contacten met de predikant vinden plaats in de predikantskamer van het Prinsenhuis, zonodig komt de predikant of pastoraal ouderling op bezoek. Pastorale contacten kunnen ook per telefoon of e-mail worden onderhouden.

In het pastoraat heeft het begeleiden van stervenden voorrang, evenals het verzorgen van een begrafenis. Er wordt gericht aandacht besteed aan de nabestaanden van overledenen die vanuit de Westerkerkgemeente begraven worden.

Het pastoraat voor de leden van de Westerkerkgemeente wordt bovendien voor een belangrijk deel ook onderhouden door vrijwilligers. De Westerkerk kent een breed netwerk van mensen die naar elkaar omkijken en contacten onderhouden. Waar nodig kan een lid van het pastoraal team ingeschakeld worden. Binnen de groep van vrijwilligers bestaat er een speciale bezoekgroep die zorgt voor regelmatig contact met bejaarden en chronisch zieken.

Zo werkt het pastoraat er aan om zo veel mogelijk mensen zich verbonden te laten voelen met onze kerk en voor hen de weg naar Christus open te houden of te doen vinden.