Diaconaat

Kerstmaaltijd 2019De diaconie stimuleert door haar collectebeleid, door de berichtgeving over haar activiteiten, maar ook door het organiseren van activiteiten de gemeente om de blik naar buiten te richten: zowel dichtbij naar de wijk waarin de Westerkerk zich bevindt, als verder naar de stad en de wereld toe.

Het omzien naar elkaar komt tot uiting in de activiteiten van vrijwilligersgroepen zoals de Amnesty-schrijfgroep, de Tref.-maaltijd (foto: kerstmaaltijd in de kerk), de collectanten groep, de koffie schenkgroep en de commissie van ontvangst. Rond de kerstdagen worden ouderen en zieken in de gemeente verrast met een attentie. Verder draagt de diaconie bij met een inzamelingsactie voor de Sociale Kruidenier, een “supermarkt” waar mensen met weinig inkomen goedkoop producten kunnen kopen, die door gemeenteleden met dat doel zijn geschonken. De diakenen in de Westerkerk functioneren voor een belangrijk deel op het niveau van stimuleren en begeleiden. Het uitvoerende werk wordt voor een belangrijk deel verricht door vrijwilligers.
Vanzelfsprekend hebben de diakenen hun taken in de eredienst. Zij dragen zorg voor het opstellen van de teksten behorend bij het collecteren, maken collecteroosters en dragen zorg voor de ondersteuning tijdens en rondom de viering van het Heilig Avondmaal.
De diaconie staat open om nieuwe diaconale initiatieven vanuit de gemeente te ondersteunen.

Individuele hulpverlening

Het omzien naar elkaar, de hulpvaardigheid ten opzichte van de ander vormt het hart van het diaconale werk. Het helpen waar geen of onvoldoende hulp in de buurt is, het signaleren van verborgen armoede en het openstaan voor de noden die zich voordoen, maken dat het diaconale werk veelzijdig is.
De diakenen willen duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor bezoekers die bijgestaan willen worden in praktisch, financieel of pastoraal opzicht. De diaconie laat zich regelmatig door de koster-beheerder, bureaucoördinator en vaste vrijwilligers informeren over gevallen van bijzondere nood. Indien nodig worden mensen doorverwezen.
Een grote mate van anonimiteit en vertrouwelijkheid voor wie de Westerkerk bezoeken of zich er thuis voelen dient te zijn gewaarborgd. Het vereist vaak een subtiele aanpak van de diakenen om daarbij diaconale noden te signaleren en zo nodig – in overleg met de pastorale ouderlingen - te helpen.

Jaardoelen

2020 014 School voor kinderen met een beperkingBij het vaststellen van de collectedoelen voor de wijkdiaconie is er het streven om te werken met een jaardoel of jaarthema. Voor 2021 is gekozen voor een project van de Care Foundation The Gambia in West-Afrika. In West-Afrika ligt het land Gambia, een van de kleinste en armste landen van dat continent. In het zuidwesten van dit land, in de omgeving van het plaatsje Jiboro, is de Stichting Care Foundation The Gambia (CFTG) actief. Voor meer informatie zie: https://carefoundationthegambia.nl Een onderdeel van dit jaardoel is een kind via de stichting financieel te sponsoren.
De kerstnacht collecte van de diaconie is jaarlijks bestemd voor een doel verbonden met het thema “Kinderen in Amsterdam”.

 

Andere doelen

Naast het jaardoel collecteert de Diaconie voor actuele noden in de wereld en draagt zij onder meer financieel bij aan de activiteiten van de Stichting Ondersteuning Voedselbank Amsterdam Centrum-Oud-West in de Marnixstraat. De steunstichting stelt zich onder meer ten doel het verstrekken van voedsel als aanvulling op de voedselpakketten in periodes waarin bepaalde producten weinig worden verstrekt. Dit initiatief wordt gedragen door vijf binnenstadskerken.
Ook collecteert de diaconie voor landelijke en wereldwijde initiatieven. Onder deze doelen zijn Artsen zonder Grenzen, Zeemanswelvaren en SOS Kinderdorpen. Eens per twee maanden wordt een bijdrage gevraagd voor de non-profit organisatie Thembalethu Home Based Care. Deze organisatie zet zich in voor aids slachtoffers in Zuid-Afrika. Een ander doel dat wij van harte steunen is Stichting voor Vluchteling-Studenten, het Universitair Asiel Fonds (UAF). UAF helpt en begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende positie in onze maatschappij.

Steun ons!

Naast financiële bijdragen tijdens de collectes kunnen ook giften ten behoeve van een bepaald doel aan de diaconie worden overgemaakt via bankrekening nummer NL46 INGB  0004 9718 00 ten name van Diaconie Westerkerk.